ในวันที่ 3 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประเพณีสงกรานต์ 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป และเปิดโอกาสให้บุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม ได้ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร
ณ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี