หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
Accountancy
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการบัญชี

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy
อักษรย่อภาษาไทย : บช.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Acc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอนสมทบ หลักสูตร 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ด้านบัญชี
2. บัญชีบริหาร
3. ผู้ตรวจสอบบัญชี
4. ผู้วางระบบบัญชี
5. นักออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6. นักวิจัยและพัฒนา
7. ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากร
8. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
9. ด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฏกระทรวง ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาการบัญชี

Lecturer

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.กาญจนา ผลาผล

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์จิรานุช ยวงทอง

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

สาขาวิชาการบัญชี

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม