» ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬามุ่งสู่พะยอมเกมส์

•  โครงการ SCT พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15

•  โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสโมสรนักศึกษา SCT

•  โครงการ SCT จิตอาสาเพื่อชุมชน

•  โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง SCT

 


» ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์

 

 


» ผลผลิตด้านบริการวิชาการ

 


» ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม