กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 เว็ปแอปพลิเคชันบริหารจัดการสวนทุเรียนเพื่อรองรับสมาร์ทฟาร์ม ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันสุวรรณภูมิครั้งที่ 5 วันที่ 29-30 เม.ย.2564ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา. ภาณุพงษ์ พานทอง
มีนนภา รักษ์หิรัญ
2 สื่อการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษา   ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7 ณ คณะเทคโนโลยี  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ปรียารัตน์ ทุ่มทอง
สุทธิพงษ์ คล่องดี
3 เทคนิคการสร้างภาพจำ วัดในกรุงเทพมหานคร    การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564. มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564. นพพร สัจจา
ดลสันติ์ วิลาจันทร
วชิรธร จันทร์ชมภู
คณภร ควรรติกุล 
4 ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจเกษตร จังหวัดจันทบุรี การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต  และการจัดการ ครั้งที่ 6 หน้า 760-766.  วันที่ 1-3 ก.ย.64 ณัฐจารี อรุณโชติ
คณภร ควรรติกุล
วุฒิภัทร หนูยอด
กชนิภา เสริมสัย 
5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์  การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021). หน้า 282-285.  วันที่ 12-14 พ.ค. 64. วุฒิภัทร หนูยอด
คณภร ควรรติกุล
6 การศึกษาศักยภาพการรับรู้สิทธิประโยชน์สำหรับพื้นที่ เพิ่มมูลค่าสินค้าเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ ผศ.ดร.กฤช จรินโท
ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
สันติพงศ์ จิโรจน์กลุกิจ
นายวชิรธร จันทร์ชมภู 
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเทศในพื้นที่เสี่ยงต่อการล่าสัตว์ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และความหนาแน่นข้อมูล การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคล กรุงเทพวิชาการ 2564 ครั้งที่ 5.   วันที่ 4-6 ส.ค. 2564. นายวชิรธร จันทร์ชมภู
ธนชัย พานพุฒ
ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Book Cover and Content Similarity Retrieval Using Compute Vision and NLP Techniques  The 14th Multi-Disciplinary International   Conference on Artificial Intelligence 2021   (MIWAI) Publisher: Springer International   Publishing. 2-3 ก.ค. 2564. หน้า 34-44 ฉัตรเกล้า เจริญผล
คณภร ควรรติกุล
2 Exploring Renewable Energy Suitable SolarPower Area Using Remote Sensing and GIS : Ubon Ratchathani Thailand  GMSARN Int. Conf. on Sustainable Energy,  Environment, & Climate Change Transitions in   GMS. 16-17 November 2021. Wachirathorn Janchomphu  Nattadon Pannucharoenwong Phadungsak Rattanadecho Pranpriya Wongsa
3 Automated Light System in Smart Home for Elderly and Disabled People Using Mosquitto Server   ในการประชุมวิชาการ The 30th International Conference on Software Engineering and Data  Engineering (SEDE 2021). หน้า 115-122.  11 ตุลาคม 2564. รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
นางสาวกวินนา สาครไทย
ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
4 A Case Study of Project-based Learning on Internet of Things Course   The 7th Internatinal Conference on Frontiers  of Educational Technologies (ICFET 2021).   หน้า  1-5. วันที่ 18-20 มิ.ย. 2564. Panititi Netinant
Punnipa Narad
Meennapa Rukhiran
5 Beyond Traditional Piggery to Automation Farm System Based on Internet of Things  ICEEG 2021 The 5th International Conference  on E-Commerce E-Business and  E-Government. 28-30 เมษายน 2564. Paniti Netinant
Anirut Niratsoke
Meennapa Rukhiran
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 การพัฒนาเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชันโรง   วารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1   ก.ค.-ก.ย. 2564.   วิชริณี สวัสดี
พิศาล ทองนพคุณ
2 การวิเคราะห์หาค่าเทรซโฮลด์ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านม่านตา  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม. 2564. ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (น.40-49).  มหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วิชริณี สวัสดี
ณรงฤทธิ์ วังคีรี
3 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด  วารสารวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 . ม.ค.-มิ.ย. 2564. สุทธิพงษ์ คล่องดี
4  การพัฒนาระบบสื่อสารการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริม ทักษะการอ่านอักษร A-Z  DEVELOPMENT OF VIRTUAL ALPHABET LERNING MEDIA SYSTEM TO IMPROVE  STUDENT READING SKILL  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 3.  หน้า 108-120. ก.ย.-ธ.ค. 2564. มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 พฤติกรรมการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนด้วยสื่อดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ของผู้ปกครองในเขตภาคตะวันออก  วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. หน้า 280-292. พ.ค.-ส.ค. 2564. ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
รศ.ดร.ปณิธิ เนตินนันทน์
2 Multiconcerns circuit component diagramapply to improve on softeare devement Empirical study of house  bookkeeping mobile software   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน.   ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. หน้า 240-260.  พ.ค.-ส.ค. 2564. ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
Tzilla Elrad

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)

ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดจันทบุรี ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25-28 ม.ค.64. รูปแบบ Online Conference นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
2 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564หัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลงวันที่ 28 พ.ค.2564. นำเสนอออนไลน์. ศุภรัตน์ จันทร์เกษม
นัชนันท์ รอบรู้
ปรารถนา สุนทร
ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดน ภาคตะวันออก ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”วันที่ 17-18 มิ.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
จิรานุช ยวงทอง
ปัทมา เกรัมย์
4 การจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลคลังวัสดุฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง   การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม, หน้า 663-671. วันที่ 4 มีนาคม 2564. กฤตเมธ วรเลิศ
อัฐภิญญา บัวพุทธ
นลินี ชนะมูล
5 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด่านศุลกากรในสถานประกอบการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 456-465. วันที่ 22-23 ก.ค. 2564. ภัทราวรรณ หงษ์ทองดี
รัตนาวลี สุขสมบัติ
ธนพงษ์ ร่วมสุข
6 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 635-644. วันที่ 22-23 ก.ค. 2564. สีหนุ สภาภักดิ์
วิลาวัณย์ โพธิสุข
ชุดา มิ่งสกุล
7 ความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” (Management in Disruptive Technologies Era). ณ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564. ฉลาด เจริญพร
เชิด อม
อัจฉรา ศรีสุข
ปัทมา เกรัมย์
8 ความคาดหวังของผู้บริหารสายงานบัญชีด้านทักษะทางวิชาชีพส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในเขตอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” (Management in Disruptive Technologies Era). ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564. จันทิมา ทองหมั่น
ชลธิชา คนมาก
นวพร เพ็ญวรรณ์
จิรานุช  ยวงทอง
9  ทักษะวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564″การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” (Management in Disruptive Technologies Era). ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 28 พ.ค.2564. จรัญญา  เรืองเดช
ศุภาพร  จริยามา
วิไลพรรณ  ยงยิ่ง
จิรานุช  ยวงทอง
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564. ชุติมา อาศัยราษฎร์
วราภรณ์ บุญโกย
กรนก ชมทรัพย์
กาญจนา ผลาผล
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะนักวิชาชีพบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องการตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 7  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม. 4 มีนาคม 2564. สกุลรัตน์ คำแดง
ชุลีกร  คำหอมกุล
ศิริมา เย็นเยือก
กาญจนา ผลาผล
12 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564. ศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ
ปัทมา  เกรัมย์
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15. วันที่ 17 ธันวาคม 2564. ศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ
จิรานุช  ยวงทอง
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า  การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วันที่ 4-6 ส.ค. 2564. นางสาวปภัสสร หงษ์ชาติ
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
15 การส่งเสริมชุมชนชาวชองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อคลุ้ม  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 ฉะเชิงเทรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564. นิศากร หวรจิตร์
เชษฐ์ณรัช อรชุน
ฬิกา สมบูรณ์
ธนกร ภิบาลรักษ์
พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร
จันทนี กองสุข
16 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน :กรณีศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 5-6 ส.ค.64 ธนาวุฒิ ทองปลี
เผ่าไท เมาะราษี
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Supply chain analysis of import fresh fruitbusiness in thailand using the supply chain operations reference (SCOR) model  E3S Web of Conferences 316 02014 (2021)  icon ARD 2021. วันที่ 25-26 ส.ค.64 ธนพงษ์ ร่วมสุข
พรธิภา องค์คุณารักษ์
2 Design Packing House Layout Using Systematic Layout Planning  Conference Proceedings sut international  virtual conference on science and technology. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  273-278. วันที่  6 ส.ค. 2564. Apimook Meewong
Uriwan Hayakul
Thanapong Ruamsuke
3 Design Packing House Layout UsingSystematic Layout Planning  Conference Proceedings sut international  virtual conference on science and  technology. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  273-278. วันที่ 6 ส.ค. 2564. Apimook Meewong
Uriwan Hayakul
Thanapong Ruamsuke
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564.  หน้า 1-17 นลินี ชนะมูล
สุทธิพงษ์ คล่องดี
พูลศิริ ประคองภักดิ์
2 กรณีศึกษาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  เดือนพ.ค.-ส.ค. 2564. หน้า 34-51. ธนพงษ์ ร่วมสุข
พรธิภา องค์คุณารักษ์
3 การบริหารจัดการการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลด้วยระบบคัมบัง  วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 หน้า 41-50. ตรัยภพ แสงทอง
สุวัฒน์ คุ้มบ้าน
นลินี ชนะมูล
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัด สมุทรปราการ  วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 3. ก.ย.-ธ.ค. 2564.  พิเชษฐ อุดมสมัคร
ขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
5 ทัศนคติการเป็นเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 15 ฉบับที่ 3. ก.ค.-ก.ย. 2564.  ยุบุญ พฤหัสไพลิน
อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
ชนะชัย หะวานนท์
สโรชา สุวรรณ
6 ผลของการใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านที่มีต่อความสามารถและความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564.  มัทนา ชาญกิจ
พรพิมล ประสงค์พร
วาริสา เหมกิตติวัฒน์
7 ผลของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. เม.ย.-มิ.ย.64  มัทนา ชาญกิจ
ปวีร์นุช สดคมขำ
8 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1  เล่มที่ 35. หน้า 167-175. ม.ค.-เม.ย.64  นายธนพล ถาวรศิลป์
นายประสาท เนืองเฉลิม

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับการจัดการความเสี่ยงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ประจำอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี  วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 154-164. นลินี ชนะมูล
พูลศิริ ประคองภักดิ์
2 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  ม.ค.-ก.พ.64  อนันตพร วงศ์คำ
นริส อุไรพันธ์
จินดา ทับทิมดี
3 Application of a fuzzy Analytic Hierarchy Process to Select the Level of a Cyber Resilient Capability Maturity Modelin Digital Supply Chain Systems  ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY, Vol.15, No.2,  August 2021, 198-207. Naris Uraipan
Prasong Praneetpolgrang
Tharinee Manisri
4 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง  วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 34(2), 33-48. พ.ค.-ส.ค. 2564. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Factors Affecting Travelers to the Westem Region of Thailand  Journal of Management information and Decision Sciences. หน้า 1-10. Volume 24,  Special Issue 1. อิสระพงษ์ พลธานี
ธนพล ถาวรศิลป์
จิรชัย หมื่นฤทธิ์
2 Researching anxiety of pre-service teachersin teaching science andmathematics program  Journal of Education and Learning  (EduLearn) Vol. 15, No. 3, August 2021, pp.  438-442. ISSN: 2089-9823 DOI:  10.11591/edulearn.v15i3.20282  Veena Prachagool
Prasart Nuangchalerm
Juhji
Thanapol Thavornsil