• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2566-2570

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ. 2563 – 2565) ทบทวนและปรับปรุง (พ.ศ. 2564-2565)

แผนกลยุทธ์การบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563-2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2556-2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2559)


 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 คณะเทคโนโลยีสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 คณะเทคโนโลยีสังคม


 

  • แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558


 

  • แผนพัฒนานักศึกษา

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (งบประมาณ 2567)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2564)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งบประมาณ 2563)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (งบประมาณ 2562)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (งบประมาณ 2561)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (งบประมาณ 2560)

แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (งบประมาณ 2559)

 


 

  • แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559


 

  • แผนบริการวิชาการ

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559


 

  • แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2567 (รอบ 6 เดือน)

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2565

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2564

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2563

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2562

แผนบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ปี 2561

แผนบริหารความเสียง ปี 2560

แผนบริหารความเสียง ปี 2560 รอบ 9 เดือน


 

  • แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560


 

  • รายงานผลดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน)


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2563 (รอบ 10 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2561 (รอบ 10 เดือน)

 


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 3 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 9 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีสังคม พ.ศ.2560 (รอบ 11 เดือน)

รายงานผลของแผนศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)

 

แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ.2565-2570