ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ 
2 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี  นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นางสาวนลินี ชนะมูล 
3 การเสริมสร้างสมรรถนะครูในจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวปวีร์นุช สดคมขำ
ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
4 โมเดลกลยุทธ์การตลาดธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
งบประมาณเงินแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการวิจัย การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสีเขียวมืออาชีพเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพของชุมชนทรายขาว จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล
นายมนตรี เรืองสิงห์
ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
นายทรงวุฒิ บุญส่ง
2 โครงการวิจัย การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ภิภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐธิดา กุศลาไสยานนท์
3 โครงการวิจัย การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ BCG ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด กองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี กองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวดล บัวบางพลู
นางสาวพิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
นางสาวอารีรัตน์ พูลปาน
4 โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับพลอยโกเมนแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิเคราะห์โซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี อาจารย์ภัทรบดี พิมพ์กิ
ผศ.ภัทรา ศรีสุขโข
อาจารย์วรฉัตร อังคะหิรัญ
ดร.นฤมล เลิศค้าฟู
ดร.สุรพงษ์ ปัญญาทา
อาจารย์พนม จงกล
อาจารย์กรกนก สนิทการ
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
5 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากมังคุดแช่แข็งและตกเกรดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจวิสาหกิจชุมชน นายมนตรี เรืองสิงห์
นางสุพัตรา พูลพืชชนม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล
นางสาวจิตสุภา สาคร
นายอนันต์ บุญปาน

ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการวิจัยชุดเรื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับห่วงโซ่  คุณค่าใหม่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนภูมิใจอนงค์ ผศ.บุปผา ภิภพ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจ ผศ.บุปผา ภิภพ
นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การยกระดับการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนภูมิใจอนงค์ด้วยหลักกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ
ผศ.กาญจนา ผลาผล
2 โครงการวิจัยชุดเรื่อง แนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี นายนริส อุไรพันธ์
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาโซ่อุปทานด้วยแบบ SCOR สำหรับผักอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี นายนริส อุไรพันธ์
นางสาวมาลัย โพธิพันธ์
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการการบริโภคผักอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี นางสาววิชุดา มิ่งสกุล
นางสาวนลินี ชนะมูล
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
– โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดจันทบุรี นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
นายนริส อุไรพันธ์
3 โครงการวิจัยชุดเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ   ตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดแก่ชุมชน  และกลุ่มเปราะบาง ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ   จังหวัดจันทบุรี นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงเห็ด  อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง

ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ 

นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ 

– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเห็ดแปรรูป  เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนตำบลคลองพลู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายนริส อุไรพันธ์
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนารูปแบบสื่อเพื่อนำเสนอ  ผลิตภัณฑ์เห็ดชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ตำบลคลองพลู   อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน
นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
นายพิเชษฐ อุดมสมัคร
นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ภิภพ
4 โครงการวิจัยชุดเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ  เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อการค้าของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นางสาวปัทมา เกรัมย์
นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด  และการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์  ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
นางสาวจิรานุช ยวงทอง
5 โครงการวิจัยชุดเรื่อง การยกศักยภาพการผลิตและการค้าผลไม้  ของเกษตรกรรายย่อยระดับท้องถิ่น นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
– โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจและความตระหนัก  ด้านของคุณภาพสินค้าไม้ผลเพื่อการส่งออกของเกษตรกร  รายย่อย นางสาวนลินี ชนะมูล
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
– โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การออกแบบจำลองการกระจายสินค้า   ประเภทไม้ผลในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวแบบ G2G ระดับท้องถิ่น นางสาวมาลัย โพธิพันธ์
นางสาวนลินี ชนะมูล
– โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ต้นทุนและความเสี่ยง  ของผู้ค้าผลไม้ออนไลน์ นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นางสาวนลินี ชนะมูล
– โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค   ต่อการซื้อผลไม้ผ่านระบบ e-Commerce นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1  การเพิ่มศักยภาพการบูรณาการโมเดลธุรกิจเกษตรดิจิทัลบริการ
เพื่อยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายสารชีวภัณฑ์ การเกษตร ภาคตะวันออก
นายวชิรธร  จันทร์ชมภู
น.ส.วิชริณี สวัสดี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง  วงศ์อุต 
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรไอที  ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสำหรับ  ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ ERP นายนริส อุไรพันธ์
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นายคณภร ควรรติกุล
นางสาวกชนิภา เสริมสัย
3 โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผศ.กาญจนา ผลาผล
4 ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพของการบริหารงาน เทศบาลตำบลพานทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
นางสาวมัทนา ชาญกิจ
นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
5 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาวจิตสุภา  สาคร
ผศ.กาญจนา ผลาผล 
6 การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังวิกฤต Covid-19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม
ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง ผศ.ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร
ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
ผศ.ดร.กฤช จรินโท 
7 โครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G  มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี
ร.อ.หญิงดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่  ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
ศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต
ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์  ผศ.ดร.กฤช จรินโท
ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก นางสาวบุปผา ภิภพ
ผศ.ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์
2 อิทธิพลของนวัตกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์
3 การศึกษาการจัดการอุณหภูมิของตัวแทนให้บริการโลจิสติกส์ระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาประเทศไทย นายธนพงษ์ ร่วมสุข
4 การออกแบบทางเลือกสำหรับการพัฒนารูปแบบจำลองการขนส่งเพื่อหาต้นทุนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งผักออร์แกนิค นางสาววิชุดา มิ่งสกุล
นายธนพงษ์ ร่วมสุข
5 การจัดการความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเชิงพาณิชย์ นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน
6 รูปแบบกิจกรรมนันทนาการต่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี นายธนพล ถาวรศิลป์
7 การพัฒนาระบบเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีเทียบโอน
กรณีศึกษา : สาขาระบบสารสนเทศ
นายคณภร ควรรติกุล
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นางสาวกชนิภา เสริมสัย
8 การพัฒนาทักษะการฟัง- พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 โดยใช้แอปพลิเคชั่น  English 1 นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกต้นกล้าทุเรียน นายสุทธิพงษ์  คล่องดี
นางสาวนลินี ชนะมูล
10 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางบัญชีโดยใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์
11 ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดจันทบุรี นางสาวจิรานุช ยวงทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
12 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวปราณีต สมพล
13 การยกระดับการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน
14 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
15 การพัฒนาระบบบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะด้วยเทคนิค Benchmarking นางสาวมณี โพธิ์เผือก
16 การศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสำหรับองค์กรทางการศึกษา นายปฏิญญา จินโนรส
17 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสามารถในการตรวจสอบได้ของการดำเนินงานพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์
18 การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อจัดคนเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม กรณีงานสหกิจศึกษา นางสาวประภาจิต ตะพอง
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
20 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
21 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อรองรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเขต EEC นางสาวปัทมา เกรัมย์
ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
22 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
นางสาวบุราณี ระเบียบ
นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางสาวบุราณี ระเบียบ
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
24 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องนอนสำหรับผู้พิการผ่านระบบไร้สาย นายชาคริต วินิจธรรม
นายวุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
นางสาวขวัญจิต ออกเวหา
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเกาะช้าง นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์และความจำขณะทำงานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี นางสาวบุราณี ระเบียบ
นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ
นางสาวปัทมา เกรัมย์
3 ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและบล็อกเขนอัลกอริทึมเพื่อการลงทุนมูลค่าเพิ่มบิทคอยน์ รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเกษตรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
ณมน ศรหิรัญ
สุทธิพงษ์ คล่องดี
นลินี ชนะมูล
ปัทมา ศรีน้ำเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์
ทัตพล พุ่มดารา  
5 บูรณาการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนสู่ Digital Market ระดับสากล ผศ.ดร.นารถรพี ตันโข
ผศ.ดร.กฤช จรินโท
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล
ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ
ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี
ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
ดร.สุคนทิพย์ วงศ์พันธ์
ดร.ณชญาภัส รอดประยูร
ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ
ผศ.ดร.กนกพร ชัยประสิทธิ์
ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์
ผศ.ดร.ปิยฉัตร บูระวัฒน์
ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ผศ.ดร.มะดาโอะ สุหลง
ดร.ปริญ วีระพงษ์
ดร.ดวงพร พุทธวงค์
ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม
ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร
อาจารย์สุรพร อ่อนพุทธา
ดร.สุชัญญา สายชนะ
อาจารย์พุทธิวัต สิงห์ดง
อาจารย์กรรณิกา ศรีบุญเรือง
นายธนยศ พุฒตาล
นายธานี ชาวคูเวียง
6 บุคลิกภาพพนักงานองค์กรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโลกธุรกิจยุค 4.0 ผศ.ดร.กฤช จรินโท
ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
7 การสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวจิตสุภา สาคร
ผศ.กาญจนา ผลาผล
8 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองชุมชนหลังวัดโรมัน จังหวัดจันทบุรี บุญฑริกา สุมะนา
พรจิต พีระพัฒนกุล
วรรณศิริ หิรัญเกิด
ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
ภาวิณี ทองแย้ม
วัชราภรณ์ ขายม
ณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ
ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
มัทนา ชาญกิจ
9 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวัดขนาดแหวนอัจฉริยะสนับสนุนการขายเครื่องประดับออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดจันทบุรี ณัฐพล ชมแสง
อัครเดช ฐิศุภกร
ธนพงษ์ ร่วมสุข

ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 แอปพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ นายคณภร ควรรติกุล
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นางสาวกชนิภา เสริมสัย
2 ระบบค้นหาเส้นทางอัจฉริยะภายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
3 การพัฒนาสื่อ Motion Graphic แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี นายสุทธิพงษ์ คล่องดี
นางสาวนลินี ชนะมูล
4 การสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว นางสาวนลินี ชนะมูล
นายสุทธิพงษ์ คล่องดี
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรในตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวจิรานุช ยวงทอง
นางสาวปัทมา เกรัมย์
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักบัญชีในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวจิรานุช ยวงทอง
นางสาวปัทมา เกรัมย์
7 การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
8 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีไวยากรณ์สากลเพื่อช่วยนักศึกษาให้เข้าใจประโยคซับซ้อนในข้อความวิชาการ นางสาววาริสา เหมกิตติวัฒน์
นางสาวอาริสาย์ รุ่งเรืองผล
นางสาวมัทนา ชาญกิจ
นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์
9 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถาบันอนุรักษ์สมุนไพร ผศ.ดร.เจตจรรย์  อาจไธสง
ผศ.สาคร บัวบาน
นางสุภิญญา  แย้มรัตน์
ผศ.พรสิณี  ดาราพงษ์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข
ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ
นางทับทิม  สุขศิลป์
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 ศักยภาพและสมรรถนะ FDI ในกลุ่มประเทศ ASEAN โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ผศ.สาคร บัวบาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
2 สัมประสิทธิ์ความเสี่ยงการลงทุนโดยตรงประเทศกลุ่ม CLMVของ ASEAN ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต
ผศ.สาคร บัวบาน
3 พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับพิจารณาการลงทุนโดยตรงต่างประเทศกลุ่ม CLMV  นางสาวกชนิภา เสริมสัย
นายคณภร ควรรติกุล
นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์
4 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานของงานเทศบาลตำบลหนองตำลึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาวกาญจนา ผลาผล
นางสาวจิตสุภา สาคร
5 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาวมัทนา  ชาญกิจ
นางสาวศิริภา  วิทยาพรพิพัฒน์
นางพูลสุข  บุญก่อเกื้อ
6 การสำรวจประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลพานทอง นางสาวศิริภา  วิทยาพรพิพัฒน์
นางสาวมัทนา  ชาญกิจ
7 การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปจากมังคุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก นางสาวกาญจนา ผลาผล
นายธนพงษ์ ร่วมสุข
นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
นายมนตรี เรืองสิงห์
8 รูปแบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โอทอปจากมังคุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในภาคตะวันออก นางสาวจิตสุภา สาคร
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ
นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์
9 ระบบควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติสำหรับการผลิตไม้ผล ผ่านเครือข่ายไร้สาย นายชาคริต วินิจธรรม
นายวุฒิไกร จันทร์ขาเรียม
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการผลิตไม้ผลและพืชผักสำหรับเกษตรกร นายวุฒิภัทร หนูยอด
นายวุฒิไกร จันทร์ขาเรียม
11 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
นางสาวจิตสุภา สาคร
12 การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจากมังคุดแบบครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออก นายทรงวุฒิ บุญส่ง
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
นายสมมาตร พรหมพุฒ
13 เครื่องคัดแยกผลไม้ระบบโฟโตเซนเซอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ นายไกรสร รวยป้อม
นายชาญณรงค์ ชูสุย
นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
นายสมมาตร พรหมพุฒ
14 การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาวจิตสุภา สาคร
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
15 โครงการระบบบัญชีธุรกิจครัวเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ประเทศไทยยุค 4.0 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
ผศ.วันฤดี สุขสงวน
ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
 นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขตจังหวัดตราด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวจิรานุช  ยวงทอง
นางสาวศิริวรรณ์  สุขประเสริฐ
นางสาวปัทมา  เกรัมย์
งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การวิเคราะห์การแพร่กระจายข่าวสารของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางวิชริณี สวัสดี
นางสาวภัทรธีรา คามาวาส
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์
นางสาวกชนิภา เสริมสัย
3 โมบายล์แอปพลิเคชันการเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550ด้วยอินโฟกราฟิกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายพิศาล ทองนพคุณ
นายวุฒิภัทร  หนูยอด
นางสาวอาริสาย์  รุ่งเรืองผล
4 แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นางสาวบุปผา ภิภพ
ผศ.เชฐธิดา  กุลศลาไสยานนท์
5 การศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ
นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรสดใส
นางสาวบุราณี  ระเบียบ
นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ
นางสุภิญญา แย้มรัตน์
6 การพัฒนาโปรแกรมประเมินความจำขณะทำงานด้านการระลึกได้เกี่ยวกับตัวเลขสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวบุราณี ระเบียบ
ผศ.พรสิณี  ดาราพงษ์
นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรสดใส
นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 โครงการระบบบัญชีธุรกิจครัวเรือนอัจริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ประเทศไทยยุค 4.0 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
ผศ.วันฤดี สุขสงวน
ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินอัตโนมัติร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
นางสาวจิตสุภา สาคร
นายอุทัย ประคองภักดิ์
2 แนวทางการส่งเสริมและติดตามการเพราะเลี้ยงไส้เดือนดินให้กับเกษตรกร นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
นางสาวกมลมนัส วัฒนา
นายอนันต์ ออรุ่งโรจน์

ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณแผ่นดิน
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 อัตลักษณ์ร่วมวัฒนธรรมด้านภาษาระหว่างคนชอง คนซัมแรและคนปอร์ ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
นายคำรณ  วังศรี
นายสมนึก  แสนทะวงษ์
Dr.Tun  Pheakdey
Dr.Chum  Lay
2 การตระหนักถึงคุณค่าและทัศนคติต่อผู้สูงอายุของสังคมไทย นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
ผศ.ไกรสร  รวยป้อม
งบประมาณเงินรายได้
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจเกษตรของจังหวัดจันทบุรี นายคณภร ควรรติกุล
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
2 ระบบวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
3 ระบบฐานข้อมูลขออนุญาตไปราชการของบุคลากรเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายสมมาตร พรหมพุฒ
นายสุทธิพงษ์ คล่องดี
4 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด(GAB: Good Agricultural Practice) นายสุทธิพงษ์ คล่องดี
นายสมมาตร พรหมพุฒ
5 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมด้วยระบบเว็ปไซต์แจ้งซ่อมแผนกคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยส์และเทคโนโลยีภาพคิวอาร์โค๊ดกรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายวชิรธร จันทร์ชมภู
6 ระบบคลังข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับความยากง่ายข้อสอบ นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร
นางสาวภัทธีรา คามาวาส
7 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรงในกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงภาคตะวันออกของประเทศไทย นางสาววิชริณี สวัสดี
นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี
8 แอพพลิเคชั่นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สองภาษา ไทย-อังกฤษวิชาอาเซียนศึกษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายพิศาล ทองนพคุณ
นางสาวอาริสาย์ รุ่งเรืองผล
9 ความต้องการแอพพลิเคชั่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมการส่งออก นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
10 ระบบการจัดการงานพัสดุสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นางสาวกชนิภา เสริมสัย
นายคณภร ควรรติกุล
นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ 
11  ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายทรงวุฒิ บุญส่ง
นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
ผศ.ไกรสร รวยป้อม
12 พฤติกรรมการเลือกสื่อออนไลน์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
นายทรงวุฒิ บุญส่ง
13 การจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี นางอาริสาย์ รุ่งเรืองผล
นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร
นายพิศาล ทองนพคุณ
14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดนก ในเขตโครงการป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตจันทบุรี ผศ.วีระศักดิ์ โนนม่วง
นายวิวัฒน์ วรามิตร
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นายพิศาล ทองนพคุณ
15 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย นางสาวมัทนา ชาญกิจ
นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร
16 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น นางสาวณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
นางสาวธนาวุฒิ ทองปลี
17 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ธุรกิจ เทคนิคทางการบัญชีบริหารการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดจันทบุรี นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
นางสาวกาญจนา ผลาผล
18 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเขตการค้าชายแดนภาคตะวันออก นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวจิรานุช ยวงทอง
นางสาวปัทมา เกรัมย์ 
19 การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร
นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน
20 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับการจัดการความเสี่ยงในห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ นางสาวนลินี ชนะมูล
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
21 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย นางสาวบุปผา ภิภพ
ผศ.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์
งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สัญญาทุนวิจัย
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมังคุดในโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายสมมาตร  พรหมพุฒ
นายวุฒิภัทร หนูยอด
นายทรงวุฒิ บุญส่ง
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวดำพื้นเมืองของคนชอง ข้าวหอมแม่พญาทองดำ ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
นายนฤดล รัตนบุญส่ง