วิสัยทัศน์  (Vision)

“ผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม”

ปรัชญา (Philosophy)

“ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน”

ปณิธาน (Pledge)

คณะเทคโนโลยีสังคมมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญา และคุณธรรม เพื่ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

 

ค่านิยม (Core Value)

“ทำงานเป็นทีมใส่ใจบริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ประเทืองความรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม ผู้นำจิตอาสา นำพาความสุข”

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี (บริหารเชิงธรรมาภิบาล)
 2. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
 3. ศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่าและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
 4. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม
 5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์(Identity)

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 2. พัฒนาระบบการวิจัย ที่สร้างคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ของคณะ เพื่อให้ชุมชนและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะเทคโนโลยีสังคม กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการไปสู่การใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

 

เป้าประสงค์(Goals)

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 3. เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
 4. มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักและกิจกรรมนักศึกษา
 5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
 6. พัฒนาศักยภาพคณะตามพันธกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ