• คู่มือจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2567

คู่มือแผนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือแผนบูรณาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2567

 


 

  • แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย ปี 2567

แบบฟอร์มโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัด

 


 

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 


 

แบบฟอร์มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 


แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567


แบบฟอร์ม ง