» ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•  
โครงการ SCT Sport Days (โครงการสโมสรนักศึกษา)

•  โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

•  โครงการ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมการบริหารจัดการรายวิชาบนเครือข่าย e-Learning

•  โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการและการทำงานของสโมสรนักศึกษา (โครงการสโมสรนักศึกษา)

•  โครงการ SCT จิตอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม (โครงการสโมสรนักศึกษา)

•  โครงการ สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจห่วงใย SCT (โครงการสโมสรนักศึกษา)

•  โครงการ ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ (โครงการสโมสรนักศึกษา)

 


» ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์

•  โครงการ “SCT Chan Fun Run” วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้ (โครงการหารายได้)

 


» ผลผลิตด้านบริการวิชาการ

  โครงการอบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการหารายได้)

•  โครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ (โครงการหารายได้)

•  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX AUDITOR) (โครงการหารายได้)

•  โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลตะกาง อ.เมือง จ.ตราด (โครงการหารายได้)

 


» ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม