ชื่อไฟล์ Download
ปีการศึกษา 2564
รายงานสรุปผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
รายงานสรุปผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
รายงานสรุปผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2562