รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ชื่อไฟล์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ชื่อไฟล์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ชื่อไฟล์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ชื่อไฟล์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์