ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานคณบดี

Download
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานคณบดีปีการศึกษา 2564
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานคณบดีปีการศึกษา 2563
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา 2562