สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

แผนกงานสารบรรณ

นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปฏิญญา จินโนรส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิทยา ทัพรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางญานิดา ชะเอมกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิกรานต์ จินดาดามพ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานวิชาการ และประสานงานบัณฑิตศึกษา

นายณัฐพล เย็นวารี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร ปิ่นธุรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาจิต ตะพอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานประกันคุณภาพ

นางสาวมณี โพธิ์เผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนกงานกิจการนักศึกษา

นายวิกรานต์ จินดาดามพ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป