หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
English for Service Business Industry 
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Service Business Industry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ)
อักษรย่อภาษาไทย : Bachelor of Arts (English for Service Business Industry)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.A. (English for Service Business Industry)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
2. พนักงานหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรอิสระต่าง ๆ
3. พนักงานในบริษัทข้ามชาติ
4. พนักงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
5. พนักงานในสถานประกอบการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
6. พนักงานในสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
7. พนักงานสายการบิน
8. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

Lecturer

อาจารย์อาภาพรรณ ติยะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ปวีร์นุช สดคมขำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อีวานจีลิน โลโยลา เวียงสมุทร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม