ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม