หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ธุรกิจเกษตรดิจิทัล
Digital Agricultural Businesses
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Digital Agricultural Businesses

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจเกษตรดิจิทัล)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Digital Agricultural Businesses)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (ธุรกิจเกษตรดิจิทัล)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Digital Agricultural Businesses)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.เกษตรกร
2.นักธุรกิจเกษตร
3.นักธุรกิจด้านสินค้าเทคโนโลยีเกษตร
4.นักธุรกิจ/ตัวแทนส่งออกสินค้าเกษตร
5.ผู้จัดการกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
6.นักธุรกิจสินค้าเกษตรออนไลน์
7.เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร
8.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
9.พนักงานในองค์กรเอกชนด้านเกษตรและเทคโนโลยีเกษตร
10.นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านวิทยาการเกษตร
11.ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกษตร
12.นักวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตร

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

Lecturer

อาจารย์นารินจง วงศ์อุต

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ผศ.สาคร บัวบาน

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ผศ.จันทนี กองสุข

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์กษิดิศ พร้อมเพราะ

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม