หลักสูตรอนุปริญญา
ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว
Health Service and Tourism
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม ศิลปศาสตร์ประยุกต์

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา (ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Health Service and Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : อนุปริญญา (ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Health Service and Tourism
อักษรย่อภาษาไทย : อ.(ธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : A.(Health Service and Tourism)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้นำกิจกรรมในศูนย์ออกกำลังกายเทรนเนอร์ส่วนตัว

2. ผู้ช่วยเหลือคนไข้/ผู้สูงอายุ

3. ผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

4. ผู้ช่วยในสถานพยาบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

5. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

6. ผู้ช่วยจัดการด้านการท่องเที่ยว

7. พนักงานธุรกิจท่องเที่ยว

8. เทรนเนอร์ในสถานออกกำลังกาย

9. เจ้าของธุรกิจสุขภาพและสปา

แผนการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาศิลปศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์สาขาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

Lecturer

ผศ.ธนพล ถาวรศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

ดร.พูลสุข บุญก่อเกื้อ

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

ผศ.วีระศักดิ์ โนนม่วง

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

อาจารย์สุภิญญา แย้มรัตน์

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

อาจารย์นัชชา แสวงพรรค

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

ดร.สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส

สาขาวิชาธุรกิจบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม