ด้านการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์ Download
การออกแบบการสอนสำหรับการศึกษาบนฐานสมรรถนะ
Zoom
รับชม
Google Meet
รับชม
Microsoft Teams
รับชม
คู่มือการจัดการสอบออนไลน์

Google-Classroom-Manual

ปีการศึกษา 2561

คู่มือการใช้งาน Kahoot

Google-Classroom-Manual

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 “ด้านการเรียนการสอน”

ด้านวิจัย

ชื่อไฟล์ Download

ปีการศึกษา 2566

KM ด้านการวิจัย คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

 

ชื่อไฟล์ Download

ปีการศึกษา 2565

1. ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน KM ด้านการวิจัย
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน Km ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565
3. คู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ด้าน KM ด้านการวิจัย
4. Infographic KM SCT
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ประจำปีการศึกษา 2564
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561

คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 “ด้านการวิจัย”

ด้านสายสนับสนุนวิชาการ

ชื่อไฟล์ Download

วิธีการใช้ Google ไดร์ฟ

เพื่อออกแบบระบบการให้บริการ

ระบบรับคำร้อง และตรวจสอบการขอใช้ห้องประชุม วิทยาเขตจันทบุรี