สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.มีนนภา รักษ์หิรัญ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีนนภา รักษ์หิรัญ
Asst. Prof. Meennapa Rukhiran
meennapa_ru@rmutto.ac.th

ผศ.พิศาล ทองนพคุณ

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศาล ทองนพคุณ
Asst. Prof. Pisan tongnoppakun
pisan_to@rmutto.ac.th

อาจารย์วิชริณี สวัสดี

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วิชริณี สวัสดี
Miss.Vicharinee sawasdee
vicharinee_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี
Mr.Suttipong Klongdee
suttipong_kl@rmutto.ac.th

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย
Miss.Sriwaree Sujaritchai
sriwaree_su@rmutto.ac.th

ผศ.คณภร ควรรติกุล

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณภร ควรรติกุล
Asst. Prof.Khanabhorn Kawattikul
khanabhorn_ka@rmutto.ac.th

อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
Mrs.Manasanan Bunpalwong
manasanan_bu@rmutto.ac.th

สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์นารินจง วงศ์อุต

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์นารินจง วงศ์อุต
Miss Narinjong Wongaud
narinjong_wo@rmutto.ac.th

อาจารย์กษิดิศ พร้อมเพราะ

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์กษิดิศ พร้อมเพราะ
Mr.Kasidid Promproh
kasidid_pr@rmutto.ac.th

ผศ.สาคร บัวบาน

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร บัวบาน
Asst. Prof. Sakorn Buaban
sakorn_bu@rmutto.ac.th

ผศ.จันทนี กองสุข

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี กองสุข
Asst. Prof. Chantanee Kongsook
chantanee_ko@rmutto.ac.th

อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู

อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
Mr.Wachirathorn Janchomphu
wachirathorn_ja@rmutto.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
Miss Anchana Kumyat
anchana_ku@rmutto.ac.th

อาจารย์นลินี ชนะมูล

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์นลินี ชนะมูล
Miss Nalinee Chanamool
nalinee_ch@rmutto.ac.th

ผศ.ธนพงษ์ ร่วมสุข

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข
Asst. Prof. Thanapong Ruamsuke
thanapong_ru@hotmail.com

อาจารย์วิชุดา มิ่งสกุล

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์วิชุดา มิ่งสกุล
Miss Wichuda Mingsakul
wichuda_mi@rmutto.ac.th

อาจารย์พูลศิริ ประคองภักดิ์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์พูลศิริ ประคองภักดิ์
Mrs. Poonsiri Prakongpak
poonsiri_pr@rmutto.ac.th

ดร.นริส อุไรพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ดร.นริส อุไรพันธ์
Dr. Naris Uraipan
naris_ur@rmutto.ac.th

ดร.มาลัย โพธิพันธ์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ดร.มาลัย โพธิพันธ์
Dr. Malai Potipun
malai_po@rmutto.ac.th

สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน
Miss. Yuboon Pharuehaspailin
yuboon_ph@rmutto.ac.th

ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
Asst. Prof. Jetchan Atthaisong
jetchan_at@rmutto.ac.th

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
Mrs. Atchawan Saraithong
atchawan_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
Miss Siripa Wittayapornpipat
siripa_wi@rmutto.ac.th

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร
Mr. Pichet Udomsamak
pichet_ud@rmutto.ac.th

ผศ.บุปผา ภิภพ

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ผศ.บุปผา ภิภพ
Asst. Prof. Buppah Piphop
buppha_pi@rmutto.ac.th

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
Dr. Laddawan Ridsomboon
laddawan_ri@rmutto.ac.th

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
Dr. Jantana Ridsomboon
jantana_ri@rmutto.ac.th

สาขาวิชาการบัญชี

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์
Dr. Pornchanok Chaleampong
pornchanok_ch@rmutto.ac.th

อาจารย์จิรานุช ยวงทอง

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์จิรานุช ยวงทอง
Miss Jiranoot Yuangthong
jiranoot_yu@rmutto.ac.th

ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์
Asst. Prof. Pramote Tawinruk
pramote_ta@rmutto.ac.th

ผศ.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
Asst. Prof. Siriwan Sukprasert
siriwan_su@rmutto.ac.th

ผศ.กาญจนา ผลาผล

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.กาญจนา ผลาผล
Asst. Prof. Kanchana Phalaphon
kanchana_ph@rmutto.ac.th

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย
Miss Rungrasmee Deeprasai
rungrasmee_de@rmutto.ac.th

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปัทมา เกรัมย์
Miss Pattama Karam
pattama_ka@rmutto.ac.th

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์อาภาพรรณ ติยะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์อาภาพรรณ ติยะวงศ์
Miss Apapan Tiyawong
apapan_ti@rmutto.ac.th

อาจารย์มาเรีย อีวานจีลิน โลโยลา เวียงสมุทร

อาจารย์สาขาวิชภาษาอังกฤษ

อาจารย์มาเรีย อีวานจีลิน โลโยลา เวียงสมุทร
Mrs.Ma.Evangeline L.Wiangsamut
ma.evangeline_wi@rmutto.ac.th

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์มัทนา ชาญกิจ
Miss Mattana Chankit
mattana_ch@rmutto.ac.th

ดร.บัณฑิต เสาวภาภรณ์

อาจารย์สาขาวิชภาษาอังกฤษ

ดร.บัณฑิต เสาวภาภรณ์
Dr. Bundit saowapaporn
bundit_sa@rmutto.ac.th

ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล
Asst. Prof. Arisa Rungruengphol
arisa_ru@rmutto.ac.th

อาจารย์ปวีร์นุช สดคมขำ

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ปวีร์นุช สดคมขำ
Miss Praweenuch Sotkomkham
brighty.prawee@gmail.com

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ธนพล ถาวรศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ธนพล ถาวรศิลป์
Asst. Prof. Thanapol Thavornsil
thanapol_th@rmutto.ac.th

ดร.สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ดร.สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส
Dr. Suphitcha Petchsodsai
suphitcha_pe@rmutto.ac.th

ดร.พูลสุข บุญก่อเกื้อ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ดร.พูลสุข บุญก่อเกื้อ
Dr. Poonsuk Bunkorkua
poonsuk_bu@rmutto.ac.th

อาจารย์นัชชา แสวงพรรค

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์นัชชา แสวงพรรค
Natcha Sawaengphak
natcha_sa@rmutto.ac.th

ผศ.วีระศักดิ์ โนนม่วง

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

ผศ.วีระศักดิ์ โนนม่วง
Asst. Prof. Weerasak Nonmuang
weerasak_no@rmutto.ac.th

อาจารย์สุภิญญา แย้มรัตน์

อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์สุภิญญา แย้มรัตน์
Mrs. Suphinya Yaemrat
suphinya_ya@rmutto.ac.th