ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

Download
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565