คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล

คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

รองคณบดี

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี กองสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

อาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพงษ์ ร่วมสุข

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.ยุบุญ พฤหัสไพลิน

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา รักษ์หิรัญ

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์นารินจง วงศ์อุต

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล

อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อาภาพรรณ ติยะวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล ถาวรศิลป์

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ประยุกต์