หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business AdministrationProgram

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program (Logistics Management)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Logistics Management)
วิชาเอก : การจัดการโลจิสติกส์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า/ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
2. พนักงานวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง
3. ผู้บริหารงานขนส่งสินค้า
4. นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง
5. พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้างแดน
6. พนักงานนำเข้าและส่งออก
7. นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้า
8. นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน
9. พนักงานจัดซื้อและจัดหา
10. นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
11. พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์
12. พนักงานจัดการเอกสารการนำเข้า-ส่งออก
13. นักบริหารลูกค้างานโลจิสติกส์
14. ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านบริการโลจิสติกส์

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

Lecturer

อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ดร.มาลัย โพธิพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ผศ.ธนพงษ์ ร่วมสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์พูลศิริ ประคองภักดิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์นลินี ชนะมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ดร.นริส อุไรพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

อาจารย์วิชุดา มิ่งสกุล

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม