กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 ระบบจัดการแบบฟอร์มการขอใบรับรองพืชในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 ม.ค.2565. 1240-1251. นายกิตติพล ทองนาคะ
นายสุทธิพงษ์  คล่องดี
2 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกต้นกล้าทุเรียน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12. วันที่ 11 ก.พ. 2565. 671-683.
นายสุทธิพงษ์  คล่องดี
นางสาวนลินี ชนะมูล
3 Digital Game Design:Visualization Techniques the Temples in Bangkok. การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีจำปี 2564 วันที่ 11 พ.ย.2564 เผยแพร่ ก.พ.2565. 16-30. นายนพพร สัจจา
นายดลสันติ์ วิลาจันทร์
นายวชิรธร  จันทร์ชมภู
นายคณภร ควรรติกุล
4 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการกำหนดราคาขนส่งรถโดยสารสาธารณะสองแถว (มาสด้า) อัตลักษณ์เมืองจันทบุรี การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7. วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565.863-869. นายวชิรธร  จันทร์ชมภู
ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
นายสันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ
นางสาววิชริณี สวัสดี
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Alert Intruder Detection System Using Passive Infrared Motion Detector based on Internet of Things The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing. Jan,2022.
1-5.
รศ.ปณิธิ เนตินันทน์
เรือตรี อรรถพล อมาตยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา  รักษ์หิรัญ
2 Development of Real-Time Hand Gesture for Volume Control Application using Python on Raspberry Pi The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing. 21-23 Jan 2022. 1-5. รศ.ปณิธิ เนตินันทน์
นายญาณกร เทือกเถาว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา  รักษ์หิรัญ
3 Evaluations of Effective on 5-CH Line Follower Sensor with loT Simulating Car The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing 21-23 Jan,2022. 1-6. รศ.ปณิธิ เนตินันทน์
นายวิภูษณะ มาลาวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา  รักษ์หิรัญ
4 Speech Recognition for Light Control on Raspberry Pi Using Python programming The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing 21-23 Jan,2022. 1-5. รศ.ปณิธิ เนตินันทน์
นายไกรรัฐ อาภาบุษยพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีนนภา  รักษ์หิรัญ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Improving the sub-image classification of invasive ductal carcinoma in histology images Indonesian Jounal of Electrical Engineering and Computer Science. 26(1). ,April 2022.
326-333.
Khanabhorn Kawattikul
Koachanipa Sermsai
Phatthanaphong Chomphuwiset
2 Biometric Cloud Services for Web-Based Examinations: An Empirical Approach Journal of Information Technology and Web Engineering. 17(1). 2022. 1-25. meennapa rukhiran
Sorapak Pukdesree
Paniti Netinant
3 Automated information retrieval and services of graduate school using chatbot system International Journal of Electrical and Computer Engineering. 12(5), October 2022. 5330-5338 meennapa rukhiran
Paniti Netinant
4 Software Development for Educational Information Services Using Multilayering Semantics Adaptation. International Journal of Service Science, Management,Engineering, and Technology. 13(1). 2022. 1-27. meennapa rukhiran
Somchai Buaroong
Paniti Netinant
5 Developing Internet of Things (IoT) Device for Saving Children from Being Left in a  Car Current. 27(3). (July-September 2022). 247-259. นายวรวัช อัศวกาญจนา
ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงศ์
ผศ.ดร.สนันต์ เขม อิชโรจน์
ศ.ผดุงสักดิ์ รัตนเดโช
นายบอย ไชยวงศ์
นายวชิรธร  จันทร์ชมภู
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
ดร.ฐนิตา สุภา
6 Developement and Evalution of Biometric Authentication System Based on Facial and Voice Recognition ICIC Express Letters Vol.16 No.10,October 2022. 1027-1035. meennapa rukhiran
Sorapak Pukdesree
Paniti Netinant
7 Adoption of Environmental Information Chatbot Services Based on the Internet of Educational Things in Smart Schools: Structural Equation Modeling Approach Sustainability 2022, 14(23). 1-32. meennapa rukhiran
Napasorn Phaokla
Paniti Netinant
8 Development of Mobile Learning English Web Application: Adoption of Technology in the Digital Teaching and Learning Framework International Journal of Information Technology and Web Engineering. 17(1). 2022. 1-25. meennapa rukhiran
Arpaporn Phokajang
Paniti Netinant

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.20)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติในการออกแบบคลังยาและเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 ม.ค.2565. 1464-1476. นางสาวกนกวรรณ ช้อยเพ็ง
นางสาวกัณฑ์ เหรียญเจริญ
นางสาวนลินี ชนะมูล
2 การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับใบมะม่วง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มี.ค.2565.961-970. มัชฌิมานล ฎาชา
รัชนีกร ธนะสูตร
ณัชชา สมจันทร์
นายนริส อุไรพันธ์
3 การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 26-27 พ.ค.2565. 666-678.
นางสาวปัทมา เกรัมย์
นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 SELF – POTENTIAL DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF ACCOUNTANTS IN DIGITAL ECONOMIC ERA OF METAL PRODUCTS AND MACHINERY MANUFACTURING COMPANIES การประชุมวิชาการรับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 27 ตุลาคม 2565.348-358. Assistant Professor Kanchana Phalaphon
Apapan Tiyawong
Lalita Luanchalorn
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 การบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการรับฝากและส่งต่อของฝ่ายปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาโป่งน้ำร้อน วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9(1). ม.ค. – มิ.ย. 2565. 1-16. นางสาวศิริประภา เพราะไธสง
นางสาวนลินี ชนะมูล
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 9(1). ม.ค.-มิ.ย. 2565. นายประเสริฐ เกิดมงคล
นายพิเชษฐ อุมดมสมัคร
นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
3 ผลการจัดกิจกรรมด้านกีฬาภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี. 13(1). ม.ค. – มิ.ย. 2565. 255-266. ผศ.ธนพล ถาวรศิลป์
4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 12(1). ม.ค. – มิ.ย. 2565. 1-19. นายนริส อุไรพันธ์
ณัชชา สมจันทร์
5 The Application of Lean Ccanvas for Operations and Marketing Management. Journal of Digital Business and Social Sciences,Vol.8,No.2022. 1-14. Jetchan Atthasong
Nonthalee Boonthad Karoonyasiri
Krisada Bangpradonk
6 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชี จังหวัดระยอง วารสารวิชาการการจัดการภาครัฐและเอกชน. 4(3). กันยายน-ธันวาคม 2565. 149-167. จารุพร พฤกธารา
รัชนีภรณ์ คณะพูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล

 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.32(1).
ม.ค.-มี.ค. 2565. 189-198.
ผศ.บุปผา ภิภพ
ผศ.เชษฐธิดา กุศลาไสยานนท์
2 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. 16(2). พ.ค.-ส.ค. 2565. 125-134. ชลลดา ชะโลมกลาง
นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อวารสาร ชื่อผู้วิจัย ไฟล์
1 Personality of Organizational Employees towards the Operational Performance of the modern business world Vol. 6 No. 1 (2022): Vol. 6 No. 1 (2022): Journal of Positive Psychology and Wellbeing. 2958-2970. ผศ.ดร.กฤช จรินโท
นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์
2 Using integration definition for function modeling to define operational obstacles in cold chain farm-to-consumer delivery during the COVID-19 pandemic: A case study in Thailand Science, Engineering and Health Studies Vol.16, 2022. 1-10. Thanapong Ruamsuke
Pornthipa Ongkunaruk
Thaweephan Leinpibul