» ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•  โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง (โครงการสโมสรนักศึกษา)

  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการและการทำงานของสโมสรนักศึกษา (โครงการสโมสรนักศึกษา)

  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (โครงการสโมสรนักศึกษา)

  โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศโดยใช้มาตรฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสากล และการตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่

  โครงการย่อยที่2 : โครงการสำรวจรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมกับการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

 


» ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์

  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีในศตวรรษที่ 21

  โครงการพัฒนาทักษะสําคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0

 


» ผลผลิตด้านบริการวิชาการ

โครงการอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ (โครงการหารายได้)

โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (โครงการหารายได้)


» ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม