2000 x 600 px-01-01
2000 x 600 px-01-01
13_1716518462
13_1716518462
2000 x 600 px - คู่มือ SOP66-01
2000 x 600 px - คู่มือ SOP66-01
13_1709084901
13_1709084901
2000 x 600 px-01
2000 x 600 px-01
2000 x 600 px - รับสมัครภาคปกติ 67-01
2000 x 600 px - รับสมัครภาคปกติ 67-01
2000 x 600 px - รับสมัครภาคนอกเวลาราชการ 67-01-01
2000 x 600 px - รับสมัครภาคนอกเวลาราชการ 67-01-01
2000 x 600 px - รับสมัครปริญญาโท 67-01-01
2000 x 600 px - รับสมัครปริญญาโท 67-01-01
2000-x-600-px
2000-x-600-px

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

"ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน"

สายตรงคณบดี
บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผลคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
สายตรงคณบดี

ระบบบริการการศึกษา

ข้อมูลและสถิติ

98

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

4

ผลการประเมินระดับคณะ ปี 2565

990

จำนวนนักศึกษา