Untitled-1
Untitled-1
2000 x 600 px - แสดงความยินดีที่ปรึกษาคณะ-01
2000 x 600 px - แสดงความยินดีที่ปรึกษาคณะ-01
2000 x 600 px - รองคณบดี-01-01
2000 x 600 px - รองคณบดี-01-01
2000 x 600 px - วันแม่@1x_1
2000 x 600 px - วันแม่@1x_1
2000 x 600 px - ยินดีต้อนรับนักศึกษา 66-01
2000 x 600 px - ยินดีต้อนรับนักศึกษา 66-01
2000-x-600-px
2000-x-600-px

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน"

สายตรงคณบดี
บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมได้โดยตรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผลคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
สายตรงคณบดี

ระบบบริการการศึกษา

ข้อมูลและสถิติ

98

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

4

ผลการประเมินระดับคณะ ปี 2565

990

จำนวนนักศึกษา