หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการเพื่อผู้ประกอบการ
Management for Entrepreneurship
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Management for Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเพื่อผู้ประกอบการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management for Entrepreneurship)
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการผู้ประกอบการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Management for Entrepreneurship)
วิชาเอก : การจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต
2. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3. ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอกชน
4. นักพัฒนาธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
6. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
7. นักพัฒนาธุรกิจชุมชน
8. นักการตลาด
9. นักวิจัยธุรกิจ
10. นักธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์สาขาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

Lecturer

อาจารย์ยุบุญ พฤหัสไพลิน

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง

สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง

สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม