ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
สมัครเรียน

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.ม.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.B.A.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆทางด้านบริหารธุรกิจ
2.นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3.ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ปรึกษา อาชีพอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ
4.อาจารย์ วิทยากรทางด้านบริหารธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A

อาจารย์ผู้สอน

Lecturer

ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์

ผศ.ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง

ดร.นริส อุไรพันธ์

ผศ.ดร.จันทนี กองสุข

ดร.พรชนก เฉลิมพงษ์

ผศ.ดร.บุปผา ภิภพ

ดร.มาลัย โพธิพันธ์

ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

ผศ.ดร.มีนนภา รักษ์หิรัญ

ผศ.อาริสาย์ รุ่งเรืองผล

ผศ.สาคร บัวบาน

ผศ.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ

ผศ.ปราโมทย์ ถวิลรักษ์

ผศ.กาญจนา ผลาผล

ผศ.ธนพงษ์ ร่วมสุข

ผศ.พิศาล ทองนพคุณ

วีดีทัศน์

ภาพกิจกรรม