วันที่ 25 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ชั้น8 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี