ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Tech Series : Cyber Security
หัวข้อ “Cyber Threat Landscape และการฝึกอบรมทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และตระหนักรู้ด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทความสำคัญในกิจกรรมธุรกิจและราชการทั่วไป โครงการนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมทางไซเบอร์ให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบสารสนเทศและด้านกิจกรรมประจำวัน ซึ่งจะเพิ่มความเข้าใจและสติสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางดิจิทัลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยได้รับเกียรติจาก
1.ท่านพลตรีธีรวุฒิ วิทยากรณ์ ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
2.ท่านอาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มทร.ตะวันออก
3.ท่านอาจารย์มนตรี เรืองสิงห์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันอออก
4.คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายการตลาด บริษัท ลานนาคอม จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องพวงสร้อย ศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี