กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสังคม
ในงานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 22
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ณ อาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

• ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

การแข่งขัน English Speech Contest
ชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยโชค มาลา โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวญาตาวี อัศวนิเวศน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวธมลวรรณ มาพิจารณ์ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

การแข่งขัน การแข่งขัน SCT Business Quiz (การแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ)
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอนัญญา เหินชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายรวีโรจน์ เล่าสูงเนิน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์”
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายสิรภพ ขันทอง โรงเรียนระยองวิทยาคม

การแข่งขัน การออกแบบ Infographic Design ด้วย Canva
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววลัยภรณ์ พลอยสิทธิ์ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพัชยา ชีวะประมง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาววรินทร ธรรมชาติพิทักษ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

การแข่งขัน Sudoku
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนลินพร จิตใจงาม นางสาวสุชัญญา กลางใจ โรงเรียนศรียานุสรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชัญญา บุญดิเรกภินันท์ นางสาวปริญญาดา ทวีวงศ์ โรงเรียนนิคมวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ถนอมมิตร นางสาวอรปรียา มาอินทร์ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

การแข่งขัน การตอบคำถามเปิดโลกโลจิสติกส์
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภัทรวดี มะปะเภา นางสาวภัทรสุดา บุญอาจ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิมพ์มาดา แพงพุทธ์ นางสาวนภัทร ภรณ์ศรเเสง โรงเรียนระยองวิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นายกษิดิ์เดช ชูภักดิ์ นางสาวนรมน พลเยี่ยม โรงเรียนศรีรัตน์ราษร์นุเคราะห์