ผศ.กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ผศ. ดร.จันทนี กองสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี