โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การหารายได้เสริมโดยใช้ AI สร้างรูปให้คุณ”
จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1061 ตึกคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศาล ทองนพคุณ และ อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย