วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสโมสรนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากสโมสรนักศึกษาต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตสุภา สาคร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม