ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา1/2566
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน
โดยมีอาจารย์มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่โลกของการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัยและช่วยให้ เรียนรู้วิธีการปรับตัวได้ถูกต้องพร้อมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการฝึกอบรมในองค์กรและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting