วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคมจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ณ อาคาร LB3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี