วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่2/2566 โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ ร่วมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการจริง ณ ห้อง SC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี