วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ณ ห้องSC1083 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี