วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้สมัครงานและการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริสาย์ รุ่งเรืองผล และอาจารย์มาเรีย อีวานจีลิน โลโยลา เวียงสมุทร เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ณ ห้อง SC1081อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม