ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี