คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพรมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง​ ​จังหวัดจันทบุรี​ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี สมาคมศิษย์เก่ากระทิง สมาคมศิษย์เก่าบางพระ คณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๓๘๕.๑๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งเเสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)