วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ณ ห้อง SC1061 และ SC1065 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม