วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสังคมจัดกิจกรรมการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากร ณ ห้องSC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี