วันที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก เรือเอกหญิงสุริยา จารยะพันธุ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting