วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา1/2566
ในกิจกรรมย่อยที่ 1 “เขียน Resume ให้ปัง จบไปก็ได้งาน”
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อออกสู่โลกของการทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัยและช่วยให้ เรียนรู้วิธีการปรับตัวได้ถูกต้องพร้อมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา สุวรรณโน บริษัท JOBTOPGUN เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
ณ ห้องSC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี