วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ” เกษียณสุขใจ สานสายใยด้วยรักมั่น แม้ไกลห่างยังผูกพัน มอบให้กันตลอดกาล ” กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวแสดงความรู้สึก การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร และ น.ส.เกศสิริ เชิดชู กองบริหารงานบุคคล งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ของผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วน และสร้างความประทับใจให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมราชมงคลตะวันออก
ภาพกิจกรรมทั้งหมด