วันที่ 19 กันยายน 2566 ทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2567
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนชั้น ม.6   ให้กับน้องๆ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ภาพกิจกรรมทั้งหมด