วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา”
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องมณีจันทร์ 1 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท
ภาพกิจกรรมทั้งหมด