ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ผลาผล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี กองสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ได้เข้าร่วมโครงการวันราชมงคลน้อมเกล้า ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมทั้งหมด