วันที่ 12 -14 กันยายน 2566 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาตราจารย์พิศาล ทองนพคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีนนภา รักษ์หิรัญ อาจารย์สุทธิพงษ์ คล่องดี และอาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อฝึกอบรมในโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประเภทการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวข้อวิชาเกี่ยวกับแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อขายสินค้าออนไลน์ การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Canva และ Capcut การไลฟ์สดขายสินค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์การตลาดยุคใหม่ด้วย Business Model Canvas

ภาพกิจกรรมทั้งหมด