ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดกิจกรรมการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด